โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)       

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560